holmes real estate apartamenty inwestycyjne domy wakacyjne na sprzedaz stopka 2048 min

Polityka prywatności i pliki cookies

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie holmes.com.pl.

Podstawy Prawne niniejszego regulaminu:
Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne ze zm. (Dz.U.2019.0.2460);
Ustawa Śude: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  ze zm. (Dz.U.2020.0.344) ;
Rodo: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE oraz treścią art. 13 ust 1 i 2
Ustawa RODO: ustawa z dnia 24 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zm.).

1.DEFINICJE

Administrator – firma Holmes Real Estate
Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Polityka – poniższy dokument dostępny pod adresem: https://holmes.com.pl/polityka-prywatnosci/ zawierający informacje wskazujące Użytkownikowi Serwisu zakres i sposób przetwarzania jego danych osobowych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania, zabezpieczania i wykorzystania danych, możliwości i zakres wykorzystywania przez Użytkownika danych, informacji i materiałów prezentowanych w Serwisie.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://holmes.com.pl
Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w polityce prywatności.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Twoje dane osobowe są zbierane i wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażenie zgody, a przetwarzanie danych jest dopuszczalne ustawowo.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i wykonania  umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (podstawa prawna: art.6 ust.1c RODO- obowiązek prawny) np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dokumentów np. przepisy podatkowe,
 • dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art.6 ust.1fc RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) –  przez okres, w którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
 • w celu tworzenia analiz , statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5,
 • marketingu bezpośredniego ( podstawa prawna: art.6 ust.1 f RODO- prawnie uzasadniony interes Administratora) przez okres lat 5, lub w przypadku zgody na marketing do czasu jej wycofania,
 • odpowiedzi na zapytania Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust.1 b RODO – wykonanie umowy) przez okres lat 5
 • w innych celach na podstawie zgody osoby (podstawa prawna: art. 6 ust.1 a RODO – zgoda osoby) przez czas określony w informacji /regulaminie podczas uzyskiwania zgody.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o zasady wynikające z przepisów prawa:
Art. 6, par. 1 lit. a RODO osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (np. newsletter);
Art. 6, par. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Art. 6, par. 1 lit. c RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
Art. 6, par. 1 lit. d RODOprzetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
Art. 6, par. 1 lit. f RODO przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

4. PRZETWARZANE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTÓW

a. Nawiązywanie kontaktu
Informacje podane nam przez Ciebie przy nawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub chatem online będą przez nas przechowywane na podstawie art. 6 par. 1, lit. b lub art. 6 par. 1, lit. f RODO, w celu odpowiedzi na Twoje pytania oraz obsługi posprzedażowej. Jeśli przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskaliśmy Twoją zgoda na otrzymywanie treści handlowych, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 par. 1, lit. a RODO.
Każdy kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmy mogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa.

b. Postanowienia różne
Na podstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy i przechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest to konieczne – informacje techniczne, w celu zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznych z prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeń w takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostać przeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lub sądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celu ochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony z naszej strony przed sądem.

5. MARKETING

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na :
• wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które nie są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa);
• wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna);
• kierowaniu e-mailowych oraz drogą SMS/MMS powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (newsletter);
• prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe);

a. REKLAMA KONTEKSTOWA
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

b. NEWSLETTER
Administrator świadczy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie, osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
• w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera obejmującego wysyłanie treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na jego otrzymywanie (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
• w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika, (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
• w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera. Może skontaktować się z Działem obsługi klienta wysyłając e-mail na adres biuro@holmes.com.pl. Użytkownik może również dokonać wypisu poprzez kliknięcie „Anuluj subskrypcję” bezpośrednio z wiadomości newsletterowej, którą otrzymał.

6. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, ). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą użytkownik wyraża poprzez kliknięcie w logo danej marki na stronie serwisu. Użytkownik serwisu musi mieć świadomość iż każdy z tych portali jest odrębnym administratorem danych osobowych i legitymuje się własną polityką prywatności, z którą Użytkownik powinien się zapoznać przed kliknięciem w logo portalu pod następującymi adresami:

Facebook, https://www.facebook.com/privacy/explanation/
Instagram, https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0
YouTube, https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
LinkedIn, https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

7. PLIKI COOKIES

 1. Informujemy, że stosujemy pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowiące dane – w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. dostosowania zawartości serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tego serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości.
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu, pisele serwisów społecznościowych i google maps.
  2.  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; google analitycs
  4.  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 6. Pliki cookies mogą być zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.
 7. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 8. Z serwisu przeznaczony jest dla osób powyżej 16 roku życia.
 9. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  a. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
  b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
  c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11
  d. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

8. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
• w przypadku zawarcia umowy do czasu upływu terminu 5 lat od momentu jej zakończenia lub
• 3 lata zgodnie z art. 118 KC w przypadku roszczeń lub
• wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
• zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

9. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownikowi na gruncie RODO przysługują następujące prawa:
• Prawo dostępu do treści danych osobowych- zgodnie z artykuł 15 RODO
• Prawo do żądania sprostowania danych osobowych – zgodnie z artykułem 16 RODO
• Prawo do usunięcia danych – zgodnie z artykułem 17 RODO
• Prawo do ograniczenia przetwarzania – zgodnie z artykułem 18 RODO
• Prawo do przenoszenia danych – zgodnie z artykułem 20 RODO
• Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych- zgodnie z artykułem 21 RODO
• Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa UODO email: kancelaria@uodo.gov.pl
W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie.
W celu realizacji przysługujących praw, użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem email administratordanych@holmes.com.pl

10. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom prowadzącym BOK, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane odbiorcom w ramach grupy do wewnętrznych celów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

11. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza obszar EOG.

12. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto Administrator dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
• poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
• uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
• adekwatne, odpowiednie i nie nadmiarowe w stosunku do celów ich przetwarzania,
• dokładne i aktualne,
• nie przechowywane dłużej niż to niezbędne,
• bezpiecznie przechowywane,

13. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i odpowiedniej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Stronie.
 2. Dane i informacje zawarte na Stronie są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych o produktach, które znajdują się w jego ofercie. Nie stanowią one oferty w myśl przepisów Art. 66 kc Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., jak również nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
 3. Niniejsza Strona zawiera łącza do innych stron internetowych, które zamieszczone zostały wyłącznie dla wygody i informacji Użytkowników. Informuje się Użytkowników, iż witryny, do których prowadzą, mogą mieć własne regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać podczas ich przeglądania. Administrator wskazuje, iż nie ponosi on odpowiedzialności za treść takich witryn, produkty i usługi oferowane za ich pośrednictwem oraz inne ich wykorzystanie.

13. DANE KONTAKTOWE

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres email: administratordanych@holmes.com.pl

14. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.